CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS

Curs 2003/2004 (2n Q)

Darrera modificació: 05 de Març de 2004

Guia docent / Objectius / Pràctiques / Professors / Examen / Seminaris


Benvinguts a la pàgina de l'assignatura CASO. Aquesta pàgina conté informació relacionada amb el curs (i podrà ser actualitzada al llarg del curs).

CASO és una assignatura del Departament d'Arquitectura de Computadors dins del pla d'estudis de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.


Atenció

És important a l'hora de matricular-vostriar el subgrup de laboratori al qual voleu fer les pràctiques ja que l'espai als laboratoris és limitat i el seguiment i suport del professor es veuria afectat per un nombre excessiu d'alumnes.


Contingut


Objectius docents

L'objectiu principal del curs és ampliar la formació dels alumnes pel que fa als sistemes operatius, completar temes ja estudiats en assignatures anteriors, com ara la comunicació entre processos, i afegir-hi conceptes nous de l'entorn dels sistemes operatius distribuïts i basats en microkernels.

A més d'aprofundir en aquests conceptes, també es farà un breu repàs dels conceptes més importants en la teoria de sistemes operatius actuals que serviran de marc de referència per a que l'alumne pugui aprofundir posteriorment (pel seu compte) en temes més concrets.

Objectius detallatsPrograma de l'assignatura

1. Introducció

1.1 Conceptes introductoris
1.2 Suport de l'arquitectura i xarxa 

2. Comunicació entre processos UNIX

2.1 Mecanismes estàndard i system V.
2.2 Mecanismes BSD: sockets.

3. Sistemes Operatius distribuïts

3.1 Introducció als sistemes operatius avancats.
3.2 Comunicació en sistemes operatius distribuïts.
3.3 Servidor de noms
3.4 Sistema de fitxers distribuïts 

4. Micronuclis

4.1 Micronuclis i subsistemes.
4.2 Procesos i fluxos.
4.3 Gestió de recursos.
4.4 Exemples de micronuclis. 

5. Aspectes importants de la realització d´un SOD

5.1 Protecció i Seguretat
5.2 Sincronització
5.3 Fiabilitat
5.4 Planificació de processos 

6. Temes d'actualitat
 

 

Components del curs


Nota Important:
Pel tipus de contingut d´aquesta assignatura de conceptes avançats, part de la documentació que l'estudiant/a haurà de llegir i/o treballar, pot ser en llengua anglesa.

Laboratori

En les classes de laboratori es faran pràctiques de comunicació entre processos i aplicacions distribuïdes client/servidor usant els nous models d'execució. Aquestes pràctiques refermaran els coneixements obtinguts en les classes de teoria. El contingut d'aquestes classes es comunicarà el primer dia de classe de laboratori.

Les pràctiques es realitzaran en grups de 2 alumnes. L'assistència a les sessions de laboratori és condició necessària per aprovar la component pràctica de l'assignatura.


Avaluació

Per assegurar una bona avaluació continuada dels alumnes, la qualificació de cada alumne/a constarà de dues parts (Teòrica i Pràctica) avaluades de la següent manera:
  1. L'avaluació de components teòrics (corresponent a crèdits T) inclourà:
Un examen final que tindrà com objectiu valorar els coneixements adquirits i el seu grau de maduresa (NE).

Controls que poden fer-se al llarg del curs en horari de classe i treballs que poden proposar-se al llarg del curs. Aquest component tindrà com objectiu valorar el seguiment de l'assignatura per part de l'alumne/a (NS). En aquests moments la nota de seguiment prové en un 60% del control i en un 40% de la nota de seminaris.

  1. L'avaluació de components pràctics (corresponents a crèdits L) tindrà en compte el treball portat a terme per l'estudiant al llarg del curs. La nota provinent del professor de les classes de pràctiques s'obtindrà de la informació que haurà obtingut dels diferents alumnes de manera individualitzada durant la realització de les classes de pràctiques i dels lliuraments d'aquestes pràctiques (NPr). 
La nota mínima per 'NE' i 'NPr' serà de 4 punts sobre 10.

Si la nota 'NE' és major i igual a 4 punts (sobre 10), la nota final de l'assignatura es calcularà amb la següent fórmula:

NotaAssignatura = 0.75 * ( 0.2 * NS + 0.8 * NE ) + 0.25 * NPr

Si la nota 'NE' és inferior a 4 punts (sobre 10), la nota de l'assignatura serà la nota 'NE'.


Informació complementària


Bibliografia

Bibliografia bàsica

· Documentació de suport a CASO
· Recull de problemes de CASO
· Manuals on-line

· Andrew S. Tanenbaum
"Distributed Operating Systems"
Prentice-Hall International Editions, 1995.
ISBN 0 13 143934 0

Bibliografia de consulta

· Pradeep Sinha
"Distributed Operating Systems: Concepts & Design"
IEEE Computer Societyy Catalog #BP07885, 1997.
ISBN 0 7803 1119 1

·H. El-Rewini , T. G. Lewis
"Distributed and Parallel Computing" ;
Manning Publications Co., 1998

·Randy Chow and Theodore Johnson
"Distributed Operating Systems and Algorithms" ;
Addison-Wesley, 1997

·Silberschatz and Galvin
"Operating System Concepts"
Addison-Wesley, 1994.

·George Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg
"Distributed Systems: Concepts and Design"
Addison-Wesley, 1994.

·J. Boykin, D. Kirschen, A. Langerman, S. LoVerso
"Programming under Mach"
Addison-Wesley Publishing Company, 1993.

·Mukesh Singhal, Niranjan G. Shivaratri
"Advanced Concepts in Operating Systems"
McGraw-Hill Inc., 1994.

·Hal Stern
"Managing NFS and NIS"
O'Reilly Associates Inc., 1994

·W. Richard Stevens
"Unix network programming"
Prentice-Hall, 1990.

·John S. Gray
"Interprocess Communications in UNIX"
Prentice-Hall, 1996.

·Harry Singh
"Progressing to Distributed Multiprocessing"
Prentice-Hall, 1999.


Convocatòria d'examen final

Dia: 29 de Juny de 2004
Hora: 08:00

Observacions: L'examen serà sense apunts (ni cap full amb anotacions).

Aules: Per determinar.

CONTROL: A mitjans de quadrimestre es realitzarà un control. Aquest control serà sense apunts i es farà a l'hora de classe de teoria.
Entrarà tot el temari des de l'inici del curs fins al tema 4 (inclòs). El control s'ha de realitzar en el grup en que s'està matriculat.
Data del control: 10 de Maig de 2004.


Professors: Horaris de Consulta 

·Amador Millan(Despatx C6-E102)(per determinar)

· Leandro Navarro (Despatx D6-105) (per determinar)

·Josep Ramon Herrero(Despatx D6-118)

oEnviam un mail i concertem una hora.