ASO

Administració de Sistemes Operatius (ASO)

Benvinguts a la pàgina de l'assignatura Administració de Sistemes Operatius. Aquesta pàgina conté informació relacionada amb el curs i anirà sent actualitzada a mesura que hi hagi novetats.

ASO (Administració de Sistemes Operatius) és una assignatura del Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC) dins del plà d'estudis de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A les pàgines de la FIB hi podreu trobar la Informació Acadèmica sobre l'assignatura ASO.

Logística

Planificació

Es pot trobar la planificació de l'assignatura a les transparències del Tema 0.

Mètode d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es divideix en tres parts: Teoria \((N_T)\) 40%, Laboratori \((N_L)\) 50% i Seguiment \((N_S)\) (10%). Es a dir:

\[Nota ASO = 0.4 N_T + 0.5 N_L + 0.1 N_S\]

Nota de Teoria - \(N_T\)

La teoria s'evalua mitjançant dues proves parcials \((N_{Ps})\) i un examen final (NF). Els continguts de les proves parcials son acumulatius (es a dir entra sempre tota la matèria fins a aquell moment). L'última prova parcial val el doble que les dues primeres. Es a dir:

\[N_{Ps} = 0,40 N_{P1} + 0,60 N_{P2}\]

L'examen final és opcional per aquells estudiants que tinguin 5 o més de nota de parcials. Pels estudiants obligats a fer l'examen final o els que es presentin voluntariament la nota de teoria es calcula de la següent manera:

\[N_T = \max(N_{Ps}, N_F)\]

Per la resta \(N_T\) serà igual a \(N_{Ps}\).

Nota de Laboratori - \(N_L\)

Els laboratoris semanals són d'assistència opcional. Hi ha un únic examen al final del quadrimestre que donarà la nota de laboratori.

Només s'avaluarà l'assignatura amb un No Presentat (NP) a aquells estudiants que no hagin realitzat CAP acte d'avaluació excepte en casos excepcionals.

En respecte a les activitats de seguiment, durant el quadrimestre el professor anirà demanant treballs de curta durada als estudiants que conformaran la Nota de Seguiment.

Opcionalment, sempre que els professors ho considerin escaient i hagi temps, es pot preparar una presentació sobre un tema relacionat amb l'assignatura per fer a classe que es valorarà amb fins a mig punt extra sobre la nota final. Aquesta opció s'ha de demanar al inici de curs i en cap cas al final.

Nota de Seguiment - \(N_S\)

La nota de seguiment surt de dues activitats diferents que es realitzaran durant el quadrimestre:

Professors de l'assignatura

René Serral (coordinador) D6-111
rene.serral at upc.edu
Teoria Grup 10
Enric Morancho C6-202
enric.morancho at upc.edu
Laboratori
Leonidas Kosmidis N/A
leonidas.kosmidis at upc.edu
Laboratori

Transparències

Pràctiques de laboratori

Material complementari

Altres

Llibres

Entitats i Organismes

Seguretat i protecció